Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

sogoodatbeingintrouble
Najśmieszniejsze jest to, że tęsknię za nim. Nie dał mi w życiu nic, poza jedną rzeczą - najbardziej perwersyjną ze zboczeń pewność bycia rozumianą. Nikt mnie nigdy nie rozumiał tak, jak on. Żadnemu mężczyźnie nie udało się wniknąć tak głęboko, nie wchodząc nawet we mnie.
— Myślenie jest erotyczne "Obrazki"
Reposted fromKasujetojuz Kasujetojuz
sogoodatbeingintrouble
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
Reposted fromSandria Sandria

May 13 2017

sogoodatbeingintrouble
8718 c7fa 500
Reposted fromkaiee kaiee viabercik bercik
sogoodatbeingintrouble
sogoodatbeingintrouble
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viakamykowata kamykowata
sogoodatbeingintrouble
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viakamykowata kamykowata
sogoodatbeingintrouble
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viakamykowata kamykowata
sogoodatbeingintrouble
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromiloveyou iloveyou viakamykowata kamykowata
6755 4b38

Now put ya hands up

Reposted frommyry myry viabercik bercik

May 12 2017

sogoodatbeingintrouble
sogoodatbeingintrouble
sogoodatbeingintrouble
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaCaseine Caseine
sogoodatbeingintrouble
sogoodatbeingintrouble
"A kiedy raz kogoś pokochasz, chyba kochasz go już na zawsze".
— Stephen King
sogoodatbeingintrouble
sogoodatbeingintrouble
5385 6c38
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
sogoodatbeingintrouble
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viabercik bercik
sogoodatbeingintrouble
4487 0191 500
"Ości" 1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl